Adatkezelés

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Tetrahedron Nanobio Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

Cég megnevezése: Tetrahedron Nanobio Kft.

Cég elérhetősége: 6728 Szeged, Alkotmány utca 55.

Adószám: 27410749-2-46

Cégjegyzékszám: 06-09-027191

Ügyfélszolgálat és panaszkezelés: tetrahedron.nanobio@gmail.com

Szolgáltató üzemelteti a www.vitaminmekka.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) A Szolgáltató tiszteletben tartja a Weboldal látogatóinak (megrendelők, érdeklődők, Vásárlók, munkavállalók, természetes személyek stb., a továbbiakban együttesen: Vásárlók) magánszféráját, és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megteszi a biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, amely a Vásárlók adatainak biztonságát szolgálja. A weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezel.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Vásárló önként hozzájárul ahhoz, hogy valamely Szolgáltatás igénybevételekor a Szolgáltató a személyes adatait kezelje a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Vásárló egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Vásárló a Weboldal látogatásakor megadott hozzájárulásával, illetve a Szolgáltatás, azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Szolgáltató számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Weboldal egyes Szolgáltatások igénybevételéhez  – megrendelés, regisztráció, közvetlen kapcsolatfelvétel, hírlevélre feliratkozás – szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele ezen adatkezeléshez való hozzájárulását megerősíti. A Szolgáltató, mint adatkezelő – tekintettel a Vásárlók magánszférájának védelmére – nemcsak a Weboldalra látogató Vásárlókat, hanem az olyan személyeket is védi, akik személyes adataikat más kommunikációs csatornákon keresztül osztották meg a Szolgáltatóval, pl.: Facebook, Instagram, Youtube.com.

A Szolgáltató a Weboldal és a levelező és számlázórendszer működtetéséhez külső vagy tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó tárhelyszolgáltató) adatai, elérhetőségei:

Név: Császár Róbert EV

Székhely: 6723 Szeged Máramarosi utca 15.

EV Nyilvántartási szám: 51055479

Adószám: 67989795-2-26

E-mail:  info@bluewayhost.hu

Kapcsolatfelvételhez megadott adatok

1.) A kezelt személyes adatok köre:

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név, e-mail cím.

A „Küldjön nekünk üzenetet” felületen a fenti adatok megadásával Vásárló az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.

2.) A fenti adatok célja: 

Az érdeklődő beazonosítása, kapcsolatfelvétel az érdeklődő igényének megfelelő tájékoztatás érdekében.

3.) Az adatkezelés jogalapja:

A Vásárló hozzájárulása az Info tv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

4.) Az adatkezelés ideje:

A fentiekben megjelölt adatokat a Szolgáltató 30 napon belül törli.

5.) Az érintett jogai

Tájékoztatás kérése

A Vásárló kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad a Vásárló Szolgáltató által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Vásárló kérelmére Szolgáltató a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Szolgáltató egy másik adatkezelőnek továbbítsa

Személyes adatok törlése

A Vásárló kérelmére Szolgáltató törli a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat.

Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Vásárló tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Szolgáltató a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, Szolgáltató mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Szolgáltató a Vásárló tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.

Regisztrációval összefüggő adatkezelés

 1. A kezelt személyes adatok köre

A kényelmes és gyors rendelés, saját fiók létrehozása érdekében a vásárláshoz regisztrálni szükséges. A regisztráláskor az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név (vezetéknév, keresztnév), e-mailcím, jelszó. Saját fiókba belépni a regisztrált e-mailcím, jelszó megadásával lehet. A „Regisztráció” felületén a fenti adatok megadásával illetve belépéskor a fenti adatok megadásával, a Vásárló az adatok felvételéhez és kezeléséhez hozzájárul.

 • A fenti adatok célja: a szerződéses partner beazonosítása, a Vásárló részére saját fiók létrehozása, a kényelmes és gyors vásárlás elősegítése.
 •  Az adatkezelés jogalapja: A Vásárló hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja alapján: „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Vásárló tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy Szolgáltató a regisztráció elküldésével a regisztráció során megadott személyes adatokat , valamint belépéskor a belépés során megadott adatokat a jelen Tájékoztató szerint kezeli.
 • Az adatkezelés ideje:

A Vásárló kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad a Vásárló Szolgáltató által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 • Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság

Vásárló kérelmére Szolgáltató a hiányos vagy hibás adatokat helyesbíti. Érintett kérheti, hogy a Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat a Szolgáltató egy másik adatkezelőnek továbbítsa

 • Személyes adatok törlése

A Vásárló kérelmére Szolgáltató törli a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat.

 • Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Vásárló tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelést Szolgáltató a jogos érdek érvényesítése miatt folytatja, Szolgáltató mérlegeli, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik-e. Amennyiben Szolgáltató a Vásárló tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja.

Megrendeléssel összefüggő (szerződés teljesítéséhez szükséges) adatkezelés

 1. A kezelt személyes adatok köre:

A megrendelés hatékony és teljes körű teljesítése érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: számlázási név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fax. Banki átutalás vagy bankkártyás fizetés esetén, illetve elállási, felmondási jog gyakorlása esetén a visszatérítés teljesítése érdekében a fizető fél neve, számlaszáma

 • A fenti adatok célja:

a szerződéses partner beazonosítása és a létrejött adásvételi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, ennek érdekében: kapcsolatfelvétel, a küldemény megfelelő címzettnek való kiszolgáltatása, számlázási kötelezettség teljesítése, esetleges jogviták, igényérvényesítés esetén az adatok visszakereshetősége és igazolása. Ezen adatok nélkül a szerződés nem jön létre, megrendelés nem teljesíthető.

A Vásárló hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján. Vásárló tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy Szolgáltató a megrendelés elküldésével a megrendelés során megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztató szerint kezeli Továbbá a fenti adatok megadása és kezelése a www. pingvinpatika.hu weboldalon keresztül keletkezett adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges.

 • Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint “az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • Az adásvételi szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (f) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek
 • Az adatkezelés ideje

Szolgáltató a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 év időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.

 • A Vásárló adatait harmadik személynek Szolgáltató az alábbi esetekben adja át A szállítás hatékony szervezése, a megrendelés mielőbbi teljesítése érdekében Szolgáltató fuvarozó Szolgáltató is igénybe vesz, melynek során a szállításhoz szükséges szállítási adatokat (név, cím, e-mail, telefonszám) a kapcsolatfelvétel, a termék megfelelő kézbesítése érdekében az alábbi fuvarozó Szolgáltatóoknak (Adatfeldolgozók) adjuk át:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Reklám (hírlevél) küldésével összefüggő adatkezelés

 1. A kezelt személyes adatok köre:

Vásárló annak érdekében, hogy az aktuális akciókról, új szolgáltatásról haladéktalanul tájékoztatást kapjon, feliratkozhat Szolgáltató a hírlevél-szolgáltatásaira. A feliratkozás a kiválasztott hírlevél szolgáltatás mellett az erre vonatkozó checkbox kijelölésével (kipipálásával) történik, mely egyben a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásnak is minősül.

Ennek során az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: Vásárló neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe. Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag a Vásárló hozzájárulásán alapul. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele annak, hogy Vásárló bármilyen más szolgáltatást a weboldalról igénybe vegyen

 • Az adatkezelés célja: 

A Vásárló tájékoztatása e-mail útján az aktuális akciókról, a Vásárlónak nyújtott kedvezményről, új szolgáltatásról.

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés kizárólag a Vásárló hozzájárulásán alapul. „Egyedi hírlevél”-re és „Emlékeztető hírlevél”-re történő feliratkozás esetén az érintett ahhoz is hozzájárul, hogy az érintett megadott adatait az általa vásárolt termékekkel Szolgáltató összekösse annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatot küldjünk a feliratkozó részére.

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

 • Az adatkezelés ideje:

A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatokat Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben a Vásárló nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük.

Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Szolgáltató a Vásárlót külön tájékoztatni fogja.

Számlázással összefüggő adatkezelés

A Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében számlát állít ki, melyben az alábbi személyes adatokat tünteti fel: név, cím. A Szolgáltató a számlát elektronikus úton az „szamlazz.hu számlázóprogramon keresztül állítja ki.

 1. Az adatkezelés célja:

A 2007. évi CXXVII. törvényben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése.

 • Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) c) pontja, mely szerint: „az adatkezelés az a Szolgáltató re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges”. A vonatkozó jogi kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza.

 • Az adatkezelés ideje:

A Szolgáltató a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével kapcsolatos adatokat. A 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése értelmében: “A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni”.

 • Az érintett jogai
 • Tájékoztatás kérése
 • Személyes adatainak helyesbítése, adathordozhatóság
 • Személyes adatok törlése illetve zárolása
 • Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
 • Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adat-védelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
 • Telefon: +36-1/391-1400
 • Telefax: +36-1/391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu